Zmluvné podmienky

1. Zmluvné strany

Poskytovateľ služieb

 • Obchodné meno: NETWORK.SK s.r.o.
 • Adresa: 059 52 Stará Lesná č. 419
 • IČO: 44 428 677
 • DIČ: 2022704981
 • Obchodný register: Registrácia v OR OS Prešov oddiel Sro, vložka č. 20806/P

Objednávateľ služieb (ďalej klient)

2. Súvisiace dokumenty

 1. Aktuálny cenník poskytovaných služieb
 2. Obchodný zákonník SR
 3. Občiansky zákonník SR

3. Trvanie zmluvy

 1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú pokiaľ nie je uvedené inak. Dĺžka platnosti je určená písomne vo faktúre. Do platnosti vstupuje dňom uhradenia celej sumy na príslušnej faktúre.
 2. Obidve strany môžu sumu vypovedať písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane.

4. Ochrana osobných údajov

 1. Poskytovateľ služieb potvrdzuje, že splňuje všetky náležitosti určené zákonom na ochranu osobných údajov.

5. Povinnosti poskytovateľa

 1. Poskytovateľ sa zaväzuje dostúpiť ku všetkým povinnostiam, ktoré uvádza na svojich stránkach NETWORK.SK.

5. Povinnosti klienta

 1. Hlavnou povinnosťou klienta je načas platiť poplatky vyplývajúce s využívania služieb dodaných poskytovateľom.

5. Záverečné ustanovenia

 1. Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť akúkoľvek časť všeobecných závaäzných pravidiel. Uhradené faktúry ostávajú v platnosti.
 2. Klient je oprávnený ďalej prevádzať túto zmluvu, resp. jej práva a povinnosti na tretie strany.
 3. Všeobecné zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom uhradenia celej sumy na príslušnej faktúre.